Naslovna / Građani i grad / Socijalna skrb i zdravstvo

Socijalna skrb i zdravstvo

Sabor republike Hrvatske je potkraj 2013. godine  usvojio novi Zakon o socijalnoj skrbi koji je stupio na snagu s 1. siječnja 2014. godine, a koji je u sustav socijalne skrbi uveo određeni broj noviteta.  U skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi, Gradonačelnik Grada Umaga je prihvatio prijedlog nove Odluke o socijalnoj skrbi Grada Umaga koji je izradio Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Umaga te ju uputio na usvajanje Gradskom vijeću Grada Umaga. Gradsko vijeće je predmetnu Odluku usvojio na sjednici održanoj 29. svibnja 2014. godine, a  objavljena je u „Službenim novinama Grada Umaga“ broj 7/14.

Temeljem odredbi te Odluke, Gradonačelniku Grada Umaga data je ovlast donijeti Pravilnik o pravima iz socijalnog programa Grada Umaga. Pravilnik o pravima iz socijalnog programa Grada Umaga je usvojen dana 23. lipnja 2014. godine, a nakon toga je doživio nekoliko izmjena i dopuna. 

Ovdje  možete preuzeti:

-    Zakon o socijalnoj skrbi

-    Odluku o socijalnoj skrbi Grada Umaga

-    Pravilnik o pravima iz socijalnog programa Grada Umaga – pročišćeni tekst

-    Vodič o pravima iz socijalnog programa Grada Umaga

Prava iz socijalnog programa Grada Umaga

U okviru socijalnog programa Grada Umaga korisnici socijalne skrbi s područja grada Umaga, hrvatski državljani s prebivalištem na području grada Umaga te stranci i osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom na području grada Umaga koji se ne mogu sami uzdržavati  mogu ostvariti pravo na:

1. zajamčenu minimalnu naknadu,

2. naknadu za troškove stanovanja,

3. naknadu za troškove ogrjeva,

4. jednokratnu novčanu pomoć,

5. potporu za novorođeno dijete i prehranu dojenčeta,

6. potpore u vezi s odgojem i obrazovanjem:

-    pravo na podmirenje troškova boravka djece u predškolskim ustanovama,

-    pravo na podmirenje troškova prehrane i produženog boravka u osnovnoškolskoj ustanovi,

-    pravo na potporu srednjoškolcima slabijeg imovnog stanja,

-    pravo na potporu redovnim studentima slabijeg imovnog stanja,

7. smještaj u socijalni stan,

8. potporu za smještaj u Domu za starije i nemoćne osobe Umag,

9. smještaj u ustanove posebne zdravstvene skrbi,

10. podmirenje troškova usluge pomoći u kući,

11. dnevni topli obrok,

12. potporu umirovljenicima s niskim primanjima,

13. posebnu potporu sudionicima Narodnooslobodilačkog  rata i Domovinskog rata,

14. potporu za podmirenje troškova pogreba.

Sva prava za koja sredstva osigurava Grad Umag ostvaruju se podnošenjem zahtjeva Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, koji se zajedno sa svom pripadajućom dokumentacijom predaje u pisarnici Grada Umaga, na Trgu slobode br. 8., dok se zahtjev za ostvarivanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu predaje neposredno Centru za socijalnu skrb Buje.

 

Vrijeme

  • 19°C 13°C 25.09.2017 Ponedjeljak
  • 20°C 13°C 26.09.2017 Utorak
  • 21°C 14°C 27.09.2017 Srijeda

izvor: meteo.hr