Naslovna / Javni poziv za uvid u spis predmeta

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Grad Umag, putem Upravnog odjela za izdavanje akata za gradnju, poziva sve zainteresirane na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za formiranje građevne čestice građevine i građenje građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa prometnica u naselju Bašanija, 3 faze, sa spojem na D 75, i na Vinogradarsku ulicu na katastarskim česticama k.č.br.48, 49, 50, 51/3, 53/1, 380/2 i 380/4 k.o. Umag (Bašanija).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  28.04.2017. u  08.00 sati, na lokaciji – Umag, Trg slobode 7, 1. kat, soba broj 14.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

                                       PREUZMI JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS PREDMETA

 

Vrijeme

  • 19°C 13°C 25.09.2017 Ponedjeljak
  • 20°C 13°C 26.09.2017 Utorak
  • 21°C 14°C 27.09.2017 Srijeda

izvor: meteo.hr