Icon home
Gradska uprava
Mjesni odbori
Mjesni odbori

Sukladno Statutu Grada Umaga-Umago  (Čl. 81.-99.) na području Grada Umaga osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima. Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja, ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, Statutom Grada Umaga i posebnom odlukom Gradskog vijeća kojom se detaljnije uređuje postupak osnivanja mjesnog odbora i način izbora tijela mjesnog odbora. Mjesni odbor je pravna osoba.


Područje i granice mjesnog odbora određuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća i prikazuju se na kartografskom prikazu koji je sastavni dio te odluke.


Vijeće mjesnog odbora :

 • donosi program rada,
 • donosi pravila mjesnog odbora,
 • donosi poslovnik o svom radu, u skladu sa Statutom,
 • donosi financijski plan i godišnji obračun,
 • donosi plan manjih komunalnih akcija i utvrđuje prioritete u njihovoj realizaciji,
 • bira i razrješava predsjednika vijeća,
 • saziva mjesne zborove građana,
 • odlučuje o korištenju sredstava osiguranih u proračunu Grada Umaga za pojedine namjene sukladno općim aktima Gradskog vijeća,
 • surađuje s drugim mjesnim odborima na području Grada Umaga,
 • osniva radna tijela vijeća te bira i razrješava njihove članove,
 • surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane s područja mjesnog odbora,
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji