Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Icon home
Socijalna skrb i zdravstvo
Socijalni program Grada Umaga
Socijalni program Grada Umaga

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi koji je stupio na snagu 17. veljače 2022. godine, Gradsko vijeće Grada Umaga je, na sjednici održanoj 6. lipnja 2022. godine donijelo novu Odluku o socijalnoj skrbi Grada Umaga ("Službene novine Grada Umaga" broj 10/22).

Temeljem odredbi navedene Odluke, Gradonačelnik Grada Umaga je 30. prosinca 2022. godine donio Pravilnik o socijalnoj skrbi Grada Umaga, koji je stupio na snagu s 1. siječnja 2023. godine ("Službene novine Grada Umaga" broj 19/22) 

Prava i mogućnosti iz socijalnog programa Grada Umaga

U okviru socijalnog programa Grada Umaga korisnici socijalne skrbi s područja grada Umaga, hrvatski državljani s prebivalištem na području grada Umaga te stranci i osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom na području grada Umaga koji se ne mogu sami uzdržavati, mogu ostvariti slijedeće:

Zajamčena minimalna naknada

Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba. O zajamčenoj minimalnoj naknadi odlučuje Zavod za socijalnu skrb prema mjestu stanovanja (Zavod za socijalnu skrb Buje, Rudine 1, tel: +385 (0)52 772 024).

Naknada za troškove stanovanja

Naknadu za troškove stanovanja ostvaruje korisnik zajamčene minimalne naknade, osim beskućnika koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga smještaja u organiziranom stanovanju, žrtve nasilja u obitelji i žrtve trgovanja ljudima kojima je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama.

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, troškove grijanja, vodne usluge te troškove koji su nastali uslijed radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

Naknada za troškove stanovanja priznaje se u visini 50% iznosa zajamčene minimalne naknade korisnicima koji nisu najmoprimci, odnosno u visini 100% iznosa zajamčene minimalne naknade korisnicima koji su najmoprimci.

Podnositelj je uz zahtjev dužan dostaviti sljedeće priloge:

 • presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu, odnosno odobrenom boravku za strance ili osobe bez državljanstva

 • rješenje Zavoda o ostvarenju prava na zajamčenu minimalnu naknadu

 • preslike računa kojima se dokazuje visina troškova stanovanja (računi za troškove električne energije, plina, utroška vode, odvoza smeća, komunalne naknade i naknade za uređenje voda i sl.), osim računa za telefon i druge troškove koji nisu povezani sa stanovanjem

 • presliku Ugovora o najmu, ovjerenog kod javnog bilježnika ili u Poreznoj upravi, za najmoprimce te

 • presliku bankovne kartice ili potvrdu banke o IBAN računu.

Naknada za troškove ogrjeva

Pravo na naknadu za troškove ogrjeva mogu ostvariti samci ili kućanstva, korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, i to na način da im se jednom godišnje osigura 3 m³ drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška. Visinu iznosa pomoći i način ostvarivanja prava, odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske, a postupak provodi nadležni upravni odjel Grada Umaga.


Jednokratna novčana pomoć

Jednokratnu novčanu pomoć mogu ostvariti korisnici koji zbog podmirenja izvanrednih troškova nastalih uslijed trenutnih životnih okolnosti na koje ne mogu utjecati (bolesti ili smrti člana obitelji, prirodne nepogode, nabave ortopedskih pomagala i drugih troškova povezanih s liječenjem, nabave osnovnih predmeta u kućanstvu, nužne odjeće ili obuće ako se ne može nabaviti putem humanitarnih organizacija i slično) nisu u mogućnosti podmiriti osnovne troškove života.

Jednokratnu novčanu pomoć ne mogu ostvariti korisnici koji su odbili ponudu za posao koju im je, temeljem potreba na tržištu rada ponudilo nadležno tijelo ili Odjel, osim korisnika koje su takvu ponudu odbili radi lošeg zdravstvenog stanja, što dokazuju liječničkom dokumentacijom.

Mogućnost na jednokratnu novčanu pomoć ne može istovremeno ostvariti više osoba iz iste obitelji/kućanstva, a jednoj osobi ili članovima jedne obitelji/kućanstva jednokratna novčana pomoć se, u pravilu, može dodijeliti dva puta godišnje, a samo iznimno, u naročito opravdanim slučajevima prema procjeni Odjela može se dodijeliti i više puta godišnje.

Podnositelj je uz zahtjev dužan dostaviti sljedeće priloge:

 • presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu, odnosno odobrenom boravku za strance ili osobe bez državljanstva
 • potvrdu porezne uprave o visini dohotka i primitaka ostvarenih u periodu od godinu dana od dana podnošenja zahtjeva, za sve članove kućanstva
 • dokumentaciju kojom se dokazuju navodi iz zahtjeva (liječnička dokumentacija, smrtni list, zapisnik nadležnog tijela o događaju ili slično)
 • za nezaposlene osobe, potvrdu nadležne institucije da na tržištu rada nema potrebe za radnicima, odnosno da je podnositelj aktivni tražitelj posla ili medicinsku dokumentaciju iz koje je razvidno da je podnositelj radno nesposoban
 • presliku kartice ili potvrde banke o IBAN računu
 • potvrdu Zavoda ili drugog tijela o ostvarenom pravu na jednokratnu novčanu naknadu, ukoliko to zatraži službenik Odjela.

Potpora za novorođeno dijete

Potpora za novorođeno dijete, u iznosu od 200,00 €, namijenjena je za nabavku neophodne opreme za dojenčad i pokrivanje drugih troškova u vezi s rođenjem djeteta, a ostvaruje je jedan od roditelja, skrbnik ili udomitelj, zaključno do navršene godine dana života djeteta, ako ispunjava sljedeće uvjete:

 • novorođeno dijete ima prijavljeno prebivalište na području Grada neprekidno od rođenja
 • barem jedan od roditelja, skrbnik ili udomitelj novorođenog djeteta u trenutku rođenja djeteta ima prijavljeno prebivalište ili, u slučaju da se radi o strancima ili osobama bez državljanstva, odobren boravak na području Grada.
Podnositelj je uz zahtjev dužan dostaviti sljedeće priloge:
 • izvod iz matice rođenih, odnosno rodni list djeteta
 • potvrdu o prebivalištu djeteta
 • presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu, odnosno odobrenom boravku za strance ili osobe bez državljanstva
 • presliku kartice ili potvrdu banke o IBAN računu.
Potpora za prehranu dojenčadi

Obitelj s troje i više maloljetne djece te samohrani roditelj koji nije u radnom odnosu, a koji ispunjava uvjet prebivališta ili odobrenog boravka, čiji prosječni mjesečni prihod po članu obitelji iznosi do 150,00 €, može ostvariti novčanu potporu za prehranu dojenčeta do navršene godine života u iznosu od 70,00 € mjesečno.

Podnositelj je uz zahtjev dužan dostaviti sljedeće priloge:

 • izvod iz matice rođenih ili rodni list djeteta
 • potvrdu o prebivalištu djeteta
 • presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu, odnosno odobrenom boravku za strance ili osobe bez državljanstva
 • potvrdu porezne uprave o visini ukupno ostvarenog dohotka i primicima u prethodnoj godini za svakog člana obitelji, odnosno kućanstva te
 • presliku kartice ili potvrdu banke o IBAN računu.
Potpora za medicinski pomognutu oplodnju

Potporu za troškove nastale u vezi s provedbom postupka medicinski pomognute oplodnje, ostvaruju žene ili parovi s prebivalištem ili, u slučaju da se radi o strancima ili osobama bez državljanstva, odobrenim boravkom na području Grada Umaga koji provode postupak medicinski pomognute oplodnje, a kojima troškovi tog postupka nisu pokriveni sa strane HZZO-a.

Potpora za troškove nastale u vezi s postupkom medicinski pomognute oplodnje iznosi 700,00 €, a odobrava se jednom neovisno o broju pokušaja provedbe tog medicinskog procesa.

Podnositelj je uz zahtjev dužan dostaviti sljedeće priloge:

 • presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu, odnosno odobrenom boravku za strance ili osobe bez državljanstva
 • dokaze o uključenju u proces medicinski pomognute oplodnje (liječnička dokumentacija)
 • ponude, račune ili druge dokaze o nastalom trošku povezanom s procesom te
 • presliku kartice ili potvrdu banke o IBAN računu.
Potpora za smještaj u Domu za starije i nemoćne osobe “Atilio Gamboc” Umag

Starije i nemoćne osobe s prebivalištem na području Grada Umaga te stranci i osobe bez državljanstva s odobrenim boravkom na području Grada u neprekidnom trajanju od najmanje pet (5) godina prije dana podnošenja zahtjeva, smještene u Domu za starije i nemoćne osobe “Atilio Gamboc” Umag, mogu ostvariti mjesečnu potporu za podmirenje dijela troškova smještaja u sljedećim iznosima:

 • korisnici čiji prosječni mjesečni prihodi u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva iznose do 300,00 € mogu ostvariti potporu u iznosu od 55 % osnovne cijene smještaja
 • korisnici čiji prosječni mjesečni prihodi u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva iznose od 300,01 € do 550,00 € mogu ostvariti potporu u iznosu 40 % osnovne cijene smještaja
 • korisnici čiji prosječni mjesečni prihodi u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva iznose od 550,01 € do 800,00 € mogu ostvariti potporu u iznosu 30 % osnovne cijene smještaja
 • korisnici čiji prosječni mjesečni prihodi u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva iznose od 800,01 € do 1.000,00 € mogu ostvariti potporu u iznosu 10 % osnovne cijene smještaja.

Cijene usluga u Domu utvrđene su odlukom o cijenama usluga koju donose tijela Doma.

Smještaj u apartmanu Doma kao i druge dodatne usluge koje korisnici budu koristili u Domu, ne subvencioniraju se.

Mogućnost na potporu ne mogu ostvariti osobe koje su s trećima potpisale ugovor o dosmrtnom/doživotnom uzdržavanju.


Podnositelj je uz zahtjev dužan dostaviti sljedeće priloge:

 • presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu, odnosno odobrenom boravku za strance ili osobe bez državljanstva
 • potvrdu porezne uprave o ukupno ostvarenom dohotku i primicima u prethodnoj kalendarskoj godini
 • dokaz o visini isplaćene mirovine korisnika potpore u posljednja tri mjeseca
 • povijesni zemljišno-knjižni izvadak za sve nekretnine u suvlasništvu ili samovlasništvu podnositelja zahtjeva, a koji izvadak izdaje zemljišno-knjižni odjel Buje, odnosno potvrda istog odjela da podnositelj zahtjeva nema u vlasništvu nekretnine.
Potpora za smještaj u ustanovama posebne zdravstvene skrbi

Osobe s prebivalištem te stranci i osobe bez državljanstva s odobrenim boravkom na području Grada koji se nalaze u socijalno nepovoljnom položaju ili su kronični i/ili gerijatrijski bolesnici, čiji prihodi zbrojeni s primanjima članova obitelji/kućanstva ili drugih uzdržavatelja koji su sukladno Zakonu obvezni skrbiti o tim osobama nisu dovoljni za podmirenje nastalih troškova, u iznimnim situacijama mogu ostvariti potporu za smještaj u ustanove posebne zdravstvene skrbi.

O visini potpore, u ovisnosti o troškovima smještaja u ustanove posebne zdravstvene skrbi i prihodima korisnika i članova obitelji/kućanstva ili drugih uzdržavatelja koji su sukladno Zakonu obvezni skrbiti o tim osobama, Rješenjem odlučuje Odjel.


Podnositelj je uz zahtjev dužan dostaviti sljedeće priloge:

 • presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu, odnosno odobrenom boravku za strance ili osobe bez državljanstva
 • pravovaljanu medicinsku dokumentaciju
 • potvrdu porezne uprave o visini dohotka i primicima korisnika i uzdržavatelja (članova obitelji/kućanstva ili drugih uzdržavatelja u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva)
 • potvrdu Zavoda da korisnik traženo pravo ne može ostvariti na teret Zavoda ili druge ustanove, temeljem Zakona o socijalnoj skrbi i drugih propisa.
Podmirenje troškova usluge pomoći u kući

Osoba ili umirovljeničko kućanstvo kojima je prema procjeni Odjela, Zavoda ili stručnih radnika doma socijalne skrbi, zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja, privremenih ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe, a osoba koja je po zakonu dužna brinuti se o njima ne postoji ili nije u mogućnosti to učiniti, mogu ostvariti podmirenje troškova usluge pomoć u kući, na teret državnog proračuna, odnosno Grada.

Podmirenje troškova usluge pomoći u kući korisnici ostvaruju prvenstveno na teret državnog proračuna, kroz potporu Zavoda, a zatim na teret Grada.


Podmirenje troškova usluge pomoći u kući na teret Grada u 100%-tnom iznosu ostvaruju korisnici koji udovoljavaju uvjetima utvrđenim ovim Pravilnikom, a čiji prosječni mjesečni prihod u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva iznosi do 300,00 € za samca, odnosno do 400,00 € za umirovljeničko kućanstvo.

Podmirenje troškova usluge pomoći u kući na teret Grada u 50%-tnom iznosu ostvaruju korisnici koji udovoljavaju uvjetima utvrđenim ovim Pravilnikom, a čiji prosječni mjesečni prihod u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva iznosi od 300,01 € do 400,00 € za samca, odnosno od 400,01 € do 500,00 € za umirovljeničko kućanstvo.


Podnositelj je uz zahtjev dužan dostaviti sljedeće priloge:

 • presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu, odnosno odobrenom boravku za strance ili osobe bez državljanstva
 • pravovaljanu medicinsku dokumentaciju
 • potvrdu porezne uprave o visini dohotka i primitaka korisnika i članova umirovljeničkog kućanstva u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva.
Dnevni topli obrok (pučka kuhinja)

Osobe ili članovi umirovljeničkog kućanstva s prebivalištem na području Grada koje su potpuno radno nesposobne i koje nisu u stanju samostalno pripremati hranu zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja, trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti, kojima obroke ne mogu pripremati osobe koje imaju zakonsku obavezu brinuti o njima ili takve osobe ne postoje, a čiji prosječni mjesečni prihod u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva iznosi do 300,00 € za samca, odnosno do 400,00 € za umirovljeničko kućanstvo, mogu ostvariti jedan topli obrok dnevno na teret Grada.

Pojedinoj obitelji/kućanstvu može se istovremeno osigurati najviše dva topla obroka dnevno.

Mogućnost na potporu ne mogu ostvariti osobe koje su s trećima potpisale ugovor o dosmrtnom/doživotnom uzdržavanju.


Podnositelj je uz zahtjev dužan dostaviti sljedeće priloge:

 • presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu, odnosno odobrenom boravku za strance ili osobe bez državljanstva
 • pravovaljanu medicinsku dokumentaciju
 • potvrdu porezne uprave o visini dohotka i primitaka korisnika i članova umirovljeničkog kućanstva u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva
 • izjavu da korisnik nema sklopljen Ugovor o dosmrtnom niti doživotnom uzdržavanju.
Potpora umirovljenicima i starijim osobama s niskim primanjima (Božićnica)

Umirovljenici, odnosno starije osobe, hrvatski državljani s prebivalištem ili stranci i osobe bez državljanstva s odobrenim boravkom na području Grada u neprekidnom trajanju od najmanje pet (5) godina prije dana podnošenja zahtjeva, mogu, u slučaju ispunjenja uvjeta definiranih ovim Pravilnikom, ostvariti potporu umirovljenicima i starijim osobama s niskim primanjima, koja se, u pravilu, isplaćuje jednom godišnje, povodom božićno – novogodišnjih blagdana.

Potporu umirovljenicima i starijim osobama s niskim primanjima mogu ostvariti korisnici čiji je prosječni iznos ukupnih prihoda, odnosno primitaka u tekućoj godini (prema dostupnim podacima od 1. siječnja do podnošenja zahtjeva) jednak ili manji od 300,00 €. 


Visina potpore umirovljenicima i starijim osobama s niskim primanjima utvrđuje se u iznosu od:

 • 600,00 €, korisnicima čiji je prosječni iznos ukupnih prihoda, odnosno primitaka u tekućoj godini jednaki ili manji od 150,00 €
 • 400,00 €, korisnicima čiji prosječni iznos ukupnih prihoda, odnosno primitaka u tekućoj godini iznosi od 150,01 € do 200,00 €
 • 200,00 €, godišnje, korisnicima čiji prosječni iznos ukupnih prihoda, odnosno primitaka u tekućoj godini iznosi od 200,01 € do 300,00 €.


Podnositelj je uz zahtjev dužan dostaviti sljedeće priloge:

 • presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu, odnosno odobrenom boravku za strance ili osobe bez državljanstva
 • dokaz o visini mirovine u mjesecu prije podnošenja zahtjeva (potvrda banke, dokazi o isplati zadnje mirovine, izvod s računa)
 • presliku kartice ili potvrde banke o IBAN računu.
Potpora sudionicima Domovinskog rata

Potporu sudionicima Domovinskog rata, u iznosu od 500 € godišnje, ostvaruju sudionici Domovinskog rata te udovice umrlih i nestalih sudionika Domovinskog rata, s prebivalištem, odnosno odobrenim boravkom na području Grada u neprekidnom trajanju od najmanje pet (5) godina prije dana podnošenja zahtjeva, ako su prosječni mjesečni prihodi u godini dana prije podnošenja zahtjeva, po članu kućanstva manji od 150,00 €.


Podnositelj je uz zahtjev dužan dostaviti sljedeće priloge:

 • dokaz o statusu sudionika Domovinskog rata, odnosno udovice umrlog ili nestalog sudionika Domovinskog rata
 • presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu, odnosno odobrenom boravku za strance ili osobe bez državljanstva
 • potvrda porezne uprave o visini dohotka i primitaka ostvarenih u periodu od godinu dana od dana podnošenja zahtjeva, za sve članove kućanstva
 • presliku kartice ili potvrde banke o IBAN računu.
Sufinanciranje troškova pogreba

U slučaju smrti:

 • osobe bez obitelji, rodbine, zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja,
 • korisnika socijalnog programa Grada za čiji pogreb zbog niskih primanja troškove nisu u mogućnosti pokriti drugi članovi obitelji i rodbine te
 • sudionika Domovinskog rata,

koji su u trenutku smrti imali prebivalište ili boravak na području Grada, ako troškove pogreba ne bude pokrio Zavod ili neki drugi dionik, iste će, prema uvjetima i na način definiran ovim Pravilnikom, pokriti Grad.

Troškove pogreba sudionika Domovinskog rata, na način i u iznosima definiranima pozitivnim propisima Republike Hrvatske, prvenstveno pokriva nadležno ministarstvo Republike Hrvatske. 


Podnositelj je uz zahtjev dužan dostaviti sljedeće priloge:

 • presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu, odnosno odobrenom boravku za strance ili osobe bez državljanstva ili presliku rješenja o upisu u sudski registar pravne osobe
 • potvrdu porezne uprave o visini dohotka i primitaka ostvarenih u periodu od godinu dana od dana podnošenja zahtjeva
 • presliku kartice ili potvrde banke o IBAN računu
 • druge odgovarajuće dokaze ili dokumente od važnosti za konkretni slučaj.
Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji