Icon home
Notizie
Avviso selezionato
Non attivo
Informacija o započinjanju postupka razmatranja uvjeta okolišne dozvole, povezano s izmjenama i dopunama uvjeta zbog promjena u radu u postrojenju za proizvodnju ambalaže ALUFLEXPACK NOVI d.o.o. iz U
Altre informazioni
18.08.2021.
Condividi
Icon share
Icon Facebook

Na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te članka 16. stavak 1. i 2. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 8/14 i 5/18), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je objavilo Informaciju o započinjanju postupka razmatranja uvjeta okolišne dozvole, određenih Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, za postojeće postrojenje za proizvodnju ambalaže ALUFLEXPACK NOVI d.o.o. iz Umaga, sa sadržajem razmatranja (KLASA: UP/I-351-03/12-02/14, URBROJ: 517-06-2-2-1-12-32 od 31. svibnja 2013. godine).


Operater ALUFLEXPACK NOVI d.o.o. je ishodio Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (KLASA: UP/I-351-03/12-02/14, URBROJ: 517-06-2-2-1-12-32) od 31. svibnja 2013. godine. Rješenje je objavljeno na internet stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-procjenu-utjecaja-na-okolis-i-odrzivo-gospodarenje-otpadom-1271/okolisna-dozvola/okolisne-dozvole/aluflexpack-novi-d-o-o-pogon-umag/7288). Razmatranje uvjeta okolišne dozvole provodi se po službenoj dužnosti radi usklađenja sa Provedbenom odlukom Komisije o utvrđivanju Zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama, te zbog promjena u radu postojećeg postrojenja. Izmjene koje se predlažu odnose se na rekonstrukciju i proširenje pogona na lokaciji postrojenja, a obuhvaćaju izgradnju nove proizvodne hale za smještaj novog tiskarskog stroja i stroja za laminiranje s prostorima za pranje i pripremu strojnih elemenata, izgradnju novog skladišnog prostora za kruti repromaterijal, novo skladište za tekući repromaterijal s miješanom bojom i novi prostor za laboratorij. Također, se, optimizacijom protoka materijala i djelatnika dijelovi starog dijela proizvodnje, odnosno odjela rezaone i formiranja vrećica preseljavaju u postojeće prostore skladišta krutog i tekućeg repromaterijala. Navedenim izmjenama predviđeno je povećanje godišnje količine gotovih proizvoda s 7.500 t na 11.000 t, pri čemu je razmjerno očekivana povećana potrošnja organskih otapala koja se koriste u proizvodnji s dosadašnjih 1.288 t/god na 1.675 t/god. Ne-tehnički sažetak stručne podloge za potrebe izmjene i dopune uvjeta okolišne dozvole objavljuje se uz ovu informaciju.

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.


U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti Informacija se objavljuje na službenim stranicama nadležnog Ministarstva te dodatno na službenim stranicama Istarske županije i Grada Umaga-Umago.


Očitovanja javnosti i zainteresirane javnosti u postupku obavljati će se sukladno načinu kojim se javnost obavještava pozivom na uvid u nacrt rješenja. Očitovanja se mogu dostaviti pisanim putem na adresu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb (pozivom na KLASU: UP/I 351-03/20-08/18), sa naznakom „očitovanje na informaciju za postojeće postrojenje za proizvodnju ambalaže ALUFLEXPACK NOVI d.o.o.“, ili elektroničikm putem na pisarnica@mingor.hr, te će u skladu s rokovima tijekom postupka, biti uzeta u obzir.


Javnost i zainteresirana javnost bit će o ishodu postupka informirana objavom akta na internetskoj stranici Ministarstva (https://mingor.gov.hr).

Iscriviti al nostro
newsletter.
Invia
Invia