Accessibility icon
Strumenti di accessibilità
Testo grande
Inverti il colore
Bianco e nero
Spaziatura del carattere
Interlinea
Cursore grande
Ripristina strumenti
Icon home
Notizie
Avviso selezionato
Non attivo
Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini
Inviti pubblici
18.01.2024.
Condividi
Icon share
Icon Facebook

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20), članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“, broj 111/21, 114/22) i članka 74. Statuta Grada Umaga – Umago („Službene novine Grada Umaga“, broj 4/21), Gradonačelnik Grada Umaga-Umago objavljuje


JAVNI POZIV

za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini


Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava regionalnih i lokalnih pružatelja medijskih usluga za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini, u svrhu informiranja građana o pitanjima od interesa za javnost.

Cjeloviti tekst Javnog poziva i pripadajući obrazac za prijavu mogu se preuzeti u nastavku:

Iscriviti al nostro
newsletter.
Invia
Invia