Accessibility icon
Strumenti di accessibilità
Testo grande
Inverti il colore
Bianco e nero
Spaziatura del carattere
Interlinea
Cursore grande
Ripristina strumenti
Icon home
Notizie
Avviso selezionato
Non attivo
Delimitazione confini strade non classificate e visione pubblica dello studio geodetico
Altre informazioni
24.02.2024.
Condividi
Icon share
Icon Facebook

Grad Umag

Giuseppe Garibaldi 6, Umag, 52470

Na temelju članka 123. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima ("Narodne novine" broj 59/18) objavljuje se


JAVNI POZIV- OBAVIJEST

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena NPC79 ( Valica Ž5214-Brutija mjesto) u naselju VALICA, mjesto BRUTIJA u k.O. SAVUDRIJA o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.


Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao - Javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Umaga.

Geodetski elaborat izvedenog stanja NPC79 izradit će tvrtka Geodetski studio 7G društvo s ograničenom odgovornošću za geodetske, projektantske poslove i konzalting, PULA, Dalmatinova ulica - VIA Antun Dalmatin 4; mtel: 091 764 7896, e: info@gs7g.hr.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna NPC79 nerazvrstana cesta započeti će u mjestu BRUTIJA u naselju VALICA u k.O. SAVUDRIJA na terenu 06.03.2024. godine od 9:00 do 9:30 sati, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 06.03.2024. godine od 12:00 do 13:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Umaga na adresi Umag, G. Garibaldi 6.

KLASA: 932-05/23-01/30

URBROJ : 2163-9-05/11-24-7

Umag , 23.02. 2024.

Iscriviti al nostro
newsletter.
Invia
Invia