Icon home
Obavijesti
Odabrana obavijest
Neaktivno
Javni poziv za uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste
Javni pozivi
12.11.2021.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook

GRAD UMAG

Upravni odjel za upravljanje imovinom, izgradnju i održavanje


Na temelju članka 123. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima ("Narodne novine" broj 59/18) objavljuje se


JAVNI POZIV


Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena Goli Vrh u naselju VARDICA-VARDIZA u k.o. MATERADA, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.


Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao - javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grad Umag na dijelovima k.č. 76/22, 76/40 i 76/16 u k.O. Materada.


Geodetski elaborat izvedenog stanja Goli Vrh izradit će tvrtka GEO NORD j.d.o.o. za geodeziju, O. Zakinja14, Umag.


Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započeti će 22.11.2021 godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Ivan Fabac mag.ing.geod.et geoinf. koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.


Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 29.11.2021.godine od 10:00 do 11:00 sati u prostoriji vijećnice Grada Umaga u ulici G. Garibaldi 6.


KLASA: 936-02/21-01/104

URBROJ: 2105/05-05/11-21-3

Umag, 12.11.2021.

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji