Icon home
Obavijesti
Odabrana obavijest
Aktivno
Natječaj za sufinanciranje nabave opreme za udruge u području sporta i rekreacije za 2021. godinu
Natječaji
22.02.2021.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook

Temeljem čl. 76. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20), čl. 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), čl. 14. Pravilnika Grada Umaga o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva („Službene novine Grada Umaga“, broj 14/15), točke V. Odluke o prioritetima financiranja u sportu u 2021. godini (klasa: 620-01/20-01/07, Urbroj: 2105/05-02/05-20-13 od 3.12.2020.) te članka 68. i 110. Statuta Grada Umaga-Umago („Službene novine Grada Umaga“, broj 9/09, 3/13, 9/18, 13/18 – pročišćeni tekst, 7/19, 4/20 i 8/20 – pročišćeni tekst), Grad Umag-Umago će sufinancirati nabavu opreme onim sportskim udrugama koje nisu na proračunu Grada Umaga-Umago, odnosno koje se ne financiraju od strane Zajednice sportskih udruga Grada Umaga.

Slijedom navedenog, objavljuje se

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji