Icon home
Obavijesti
Odabrana obavijest
Neaktivno
Obiljezavanje granica nerazvrstanih cesta i javni uvid u geodetski elaborat
Ostale informacije
19.07.2022.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook

Na temelju članka 123. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima ("Narodne novine" broj 59/18) objavljuje se


JAVNI POZIV


Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena Mirna ulica u naselju BAŠANIJA - BASSANIA u k.o. UMAG, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu


Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao - javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grad Umag

Geodetski elaborat izvedenog stanja Mirna ulica izradit će tvrtka GEO STIL d.o.o. za geodetske usluge, projektiranje i nadzor, Epulonova 3, Novigrad


Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započeti će 28. srpnja 2022. godine od 8:00 do 9:00 sati, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.


Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 28. srpnja 2022. godine od 9:00 do 10:00 sati.


KLASA : 936-02/21-01/207

URBROJ : 2163-9-05/11-22-3

Umag , 19.07.2022.

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji