Icon home
Obavijesti
Odabrana obavijest
Neaktivno
Zaključak o poništavanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina
Prodaja nekretnina
28.04.2020.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14), članka 48. st. 1. toč. 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 137/15, 123/17 i 98/19), članaka 68. st. 1. i 110. Statuta Grada Umaga-Umago (Službene novine Grada Umaga, br. 9/09, 3/13, 14/13-pročišćeni tekst, 9/18, 7/19 i 4/20) te sukladno odredbama Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Umaga (Službene novine Grada Umaga, br. 15/13, 9/16 i 12/17), gradonačelnik Grada Umaga-Umago donosi sljedeći

ZAKLJUČAK o poništavanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina

Poništava se u cijelosti Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Umaga-Umago, KLASA: 944-01/20-01/22, URBROJ: 2105/05-02-20-4, raspisan dana 3. travnja 2020. godine.


Cjeloviti tekst Zaključka o poništavanju navedenog Javnog natječaja dostupan je na ovoj poveznici:

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji
Copyright Grad Umag 2020. Sva prava pridržana.