Icon home
Obavijesti
Odabrana obavijest
Neaktivno
Zaključak o utvrđivanju liste za davanje na korištenje vrtnih parcela
Poljoprivreda
15.05.2020.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/19, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 137/15, 123/17 i 98/19), članaka 68. i 110. Statuta Grada Umaga-Umago ("Službene novine Grada Umaga", br. 9/09, 3/13 i 14/13-pročišćeni tekst, 9/18, 7/19, 4/20 i 8/20-pročišćeni tekst), točke VI. Zaključka o provođenju projekta "Umaški gradski vrtovi" ("Službene novine Grada Umaga", br. 8/20), Gradonačelnik Grada Umaga-Umago donosi sljedeći


ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Liste za davanje na korištenje vrtnih parcela


Na temelju raspisanog Javnog poziva za davanje vrtnih parcela površine cca 50m2 u sklopu Umaških gradskih vrtova na korištenje u svrhu proizvodnje hrane, začinskog bilja i cvijeća za vlastite potrebe, KLASA: 363-05/20-03/31, URBROJ: 2105/05-02-20-3 od 21. travnja 2020, utvrđuje se Lista za davanje na korištenje vrtnih parcela, koju možete preuzeti u nastavku:

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji
Copyright Grad Umag 2020. Sva prava pridržana.