Icon home
Za roditelje
Obavijesti
Odabrana obavijest
Neaktivno
Prijedlozi lista prvenstva za dodjelu stipendija i potpora za akademsku godinu 2017./2018.
Ostale informacije
15.12.2017.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook
STIPENDIJE

Sukladno odredbama članka 9. Pravilnika o mjerilima i kriterijima za dodjelu stipendija Grada Umaga („Službene novine Grada Umaga“ broj 15/15. - u nastavku: Pravilnik), Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Umaga, utvrđuje prijedlog liste prvenstva za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2017./2018. na temelju dokumentacije koju su dostavili podnositelji te u skladu s kriterijima bodovanja koji su propisani Pravilnikom. Slijedom navedenog, prijedlog liste prvenstva za dodjelu stipendija objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Umaga sukladno točci VII. Natječaja za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2017./2018. KLASA: 604-02/17-01/02, URBROJ: 2105/05-04/02-17-6 od 2. studenog 2017. godine, a koji je iskazan u tablicama u prilogu:

Podnositelji zahtjeva za dodjelu stipendija imaju pravo prigovora na prijedlog liste prvenstva za dodjelu stipendija u roku od osam (8) dana računajući od dana njene objave.

Prigovor se podnosi gradonačelniku putem pošte ili se predaje u pisarnici Grada Umaga.

Odluka gradonačelnika po prigovoru je konačna i protiv nje nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Nakon isteka roka za prigovore te donošenja odluke po prigovorima povjerenstvo utvrđuje konačnu listu prvenstva. Na temelju konačne liste gradonačelnik donosi odluku o dodjeli stipendija.

Na temelju odluke gradonačelnika o dodjeli stipendija sklapa se ugovor sa stipendistom kojim se uređuju međusobna 

POTPORE

Sukladno odredbama članka 11., Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele potpore za studiranje studentima slabijega socijalnog statusa („Službene novine Grada Umaga“ broj 7/11., 19/14. i 19/15.),

Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Umaga utvrđuje prijedlog liste prvenstva za dodjelu potpora za akademsku godinu 2017./2018.

Utvrđuje se da su podnositelji na temelju dostavljenih isprava postigli poredak kojeg možete preuzeti klikom na ovu poveznicu:

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji