Prijedlog za uvrštenje u Proračun Grada Umaga
Uloga jedinice lokalne samouprave između ostaloga je i osigurati preduvjete za ostvarenje različitih potreba svojih sugrađanki i sugrađana. Želja Grada Umaga je u proces izrade i donošenja Proračuna za iduću kalendarsku godinu, uključiti što je moguće veći broj zainteresiranih građana. Stoga, pozivamo sve Umažanke i Umažane da se konstruktivnim prijedlozima uključe u proces donošenja Proračuna Grada Umaga za narednu kalendarsku godinu. Svoje prijedloge putem ovog obrasca možete poslati do zaključno 15. listopada 2020. godine. Napominjemo kako se nepotpuni i anonimni obrasci neće uzeti u razmatranje. Zahvaljujemo na Vašim prijedlozima i doprinosu u razvoju našega Umaga!
1. Osobni podaci
Ime i prezime:
Adresa:
Telefon:
OIB:
2. Prijedlozi
Molimo da se navede do najviše pet prijedloga, a koje će naš tim uzeti u analizu i obradu prilikom formiranja Proračuna za narednu godinu.
Prijedlog 1:
Prijedlog 2:
Prijedlog 3:
Prijedlog 4:
Prijedlog 5:
3. Informacije za slanje
Vaša E-mail adresa:
Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su svi podaci iz Zahtjeva i dostavljene dokumentacije istiniti, te da sam upoznat/a s obvezama koje imam po osnovi ostvarenja predmetnog prava. Suglasan/na sam da Grad Umag-Umago navedene osobne podatke ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti u svrhu ostvarenja prava iz Zahtjeva, a u skladu s važećim zakonskim propisima.
Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji