Icon home
Gradska uprava
Upravni odjeli i kontakti
Ured Grada
Ured Grada

Ured Grada obavlja pravne, savjetodavne, protokolarne, informatičke, opće i stručno-administrativne poslove koji se odnose na politički sustav Grada, unutarnje ustrojstvo gradske uprave, mjesnu samoupravu, zastupanje Grada po punomoći Gradonačelnika u parničnim, izvanparničnim i upravnim postupcima pred nadležnim sudovima, javnim bilježnicima te nadležnim upravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima, rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, rad Gradonačelnika te njegovih savjetodavnih i stručnih tijela, formalnopravnu provjeru općih i pojedinačnih akata koje upravna tijela Grada upućuju na razmatranje i odlučivanje Gradonačelniku i/ili Gradskom vijeću, pružanje stručne pomoći vijećnicima u izvršavanju njihovih prava i dužnosti te informiranje istih o pitanjima od značaja za ostvarivanje njihove uloge, koordiniranje protokolarnih i savjetodavnih poslova vezanih za aktivnosti Grada, ostvarivanje suradnje tijela Grada s državnim i drugim tijelima, medijima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama i građanima, međunarodnu i međugradsku suradnju s bratimljenim gradovima i općinama, regijama u Hrvatskoj i inozemstvu, suradnju sa zastupnicima u Saboru Republike Hrvatske i izabranim predstavnicima u Skupštini Istarske županije, suradnju s nacionalnim udruženjima lokalne samouprave, razvijanje socijalnog partnerstva Grada i sindikata, osiguravanje javnih potreba u području odgoja i obrazovanja, osiguravanje javnih potreba u području kulture, osiguravanje javnih potreba u području sporta i tehničke kulture, osiguravanje javnih potreba u području socijalne skrbi i zdravstva, koordinaciju rada javnih ustanova i drugih pravnih osoba kojima je grad osnivač, a koje djeluju u području predškolstva, školstva, kulture, sporta, socijalne skrbi i protupožarne zaštite, ljudska prava, ravnopravnost spolova, prava nacionalnih manjina i razvoj civilnog društva, vatrogastvo i civilnu zaštitu, ostvarivanja prava na pristup informacijama, uredsko poslovanje, radnopravne odnose službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada, službenika unutarnje revizije Grada, radnopravne odnose Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika, ekonomat gradske uprave, čišćenje poslovnih prostora koje koristi gradska uprava, održavanje službenih vozila Grada, godišnji popis imovine Grada koja se koristi za redovno poslovanje Uprave, prijavu štete osiguravatelju na imovini koja se koristi za redovno poslovanje Uprave, informatičku i komunikacijsku potporu poslovnim procesima Grada, zaštitu podataka, izradu i održavanje internetskih stranica, društvenih mreža i aplikacija Grada, prevođenje materijala za potrebe Gradskog vijeća i upravnih tijela Grada, zaštitu na radu, poslove uređivanja, izdavanja i objave službenog glasila Grada, kao i druge srodne poslove koji su Odjelu stavljeni u nadležnost zakonom, podzakonskim aktima te odlukama Gradonačelnika ili Gradskog vijeća.

Kontakt

Gradonačelnik

Vili Bassanese

tel: +385 (0)52 702 901

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

 

Zamjenici gradonačelnika

Mauro Jurman

tel: +385 (0)52 702 954

e-mail: mauro.jurman@umag.hr


Floriana Bassanese Radin

tel: +385 (0)52 702 922

e-mail: floriana.bassanese.radin@umag.hr


Unutarnja revizorica

Aleksandra Andonovski

tel: +385 (0)52 702 905

e-mail: aleksandra.andonovski@umag.hr


Pročelnik

Slaviša Šmalc

tel: +385 (0)52 635 605

e-mail: slavisa.smalc@umag.hr


Zamjenik pročelnika Ureda Grada

Ivan Korak

tel: +385 (0)52 702 910

e-mail: ivan.korak@umag.hr


Viši savjetnik za opće poslove i poslove Gradskog vijeća

Milan Jurković

tel: +385 (0)52 702 932

e-mail: milan.jurkovic@umag.hr


Viši savjetnik za društvene djelatnosti I.

Dimitrij Sušanj

tel: +385 (0)52 702 961

e-mail: dimitrij.susanj@umag.hr


Viši savjetnik za društvene djelatnosti II.

Niko Čančarević

tel: +385 (0)52 702 972

e-mail: niko.cancarevic@umag.hr


Savjetnica za razvoj civilnog društva i mjesnu samoupravu

Luana Visintin Čumpek

tel: +385 (0)52 637 811

e-mail: luana.visintin@umag.hr


Savjetnica za pravne poslove

Suzana Nekić Šuflaj

tel: +385 (0)52 702 933

e-mail: suzana.nekic.suflaj@umag.hr


Viši stručni suradnik – prevoditelj i lektor

Enver Jurdana

tel: +385 (0)52 702 952

e-mail: enver.jurdana@umag.hr


Viša stručna suradnica u Uredu Grada

Maja Livada

tel: +385 (0)52 741-764

e-mail: maja.livada@umag.hr


Stručna suradnica u Uredu Grada

Bijanka Huber

tel: +385 (0)52 702 953

e-mail: bijanka.huber@umag.hr


Ekonom

Floriano Brenčić

tel: +385 (0)52 702 944

e-mail: floriano.brencic@umag.hr


Ekonom

Nenad Pelić

tel: +385 (0)52 702 908

e-mail: nenad.pelic@umag.hr


Referent za informatiku

Ivan Vrkljan

tel: +385 (0)52 702 911

e-mail: ivan.vrkljan@umag.hr


Namještenik za pomoćno-tehničke poslove

Mauro Vilanovich

tel: +385 (0)52 702 908

Odjeljak Pisarnice

Voditeljica Odjeljka pisarnice

Božana Ćurić

tel: +385 (0)52 702 962

e-mail: bozana.curic@umag.hr


Referent u pisarnici

Alen Puhalj

tel: +385 (0)52 702 997

e-mail: alen.puhalj@umag.hr


Referentica u pisarnici

Doris Petković

tel: +385 (0)52 702 963

e-mail: doris.petkovic@umag.hr


Referentica u pisarnici

Oriela Šterle

tel: +385 (0)52 702 756

e-mail: oriela.sterle@umag.hr

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji