Icon home
Notizie
Avviso selezionato
Non attivo
Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta
Inviti pubblici
31.03.2022.
Condividi
Icon share
Icon Facebook

Grad Umag, sa sjedištem u Umagu, G. Garibaldi br. 6, putem UO za upravljanje imovinom, izgradnju i održavanje

objavljuje sljedeći:


JAVNI POZIV

NOSITELJIMA PRAVA NA NEKRETNINAMA KOJE NEPOSREDNO GRANIČE SA ZEMLJIŠTEM NA KOJEM JE IZVEDENA NERAZVRSTANA CESTA


Na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/2018 i 110/2018-Odluka USRH), članka 107. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) i Odluke o evidenciji komunalne infrastrukture - Jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Grada Umaga-Umago:


Iz točke A Odluke pod rednim brojem :

1 – NPC1: Špinel – Sveti Vid (k.o. Umag)

18 – NPC18: D300 (Juricani) – Kranceti – Frleti (k.o. Materada)

41 – NPC41: NPC18 (Kranceti) - Šverki – L50009 (k.o. Lovrečica)


Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/2018 i 110/2018-Odluka USRH), temeljem kojeg se komunalna infrastruktura iz članka 59. stavak 1. Zakona evidentira u katastru i upisuje u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Umaga.


Stručne poslove geodetske izmjere izvodi ovlašteni inženjer geodezije Ivan Puškarić, dipl.ing.geod., br. ovlaštenja: Geo 100 iz TOPOING d.o.o. Kastav, Rubeši 80A.


Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna komunalna infrastruktura – nerazvrstana cesta započeti će 04. veljače 2022. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 05. travnja 2022. godine (utorak) u vremenu od 10,00 do 12,00 sati u prostoriji gradske vijećnice Grada Umaga, ul. G. Garibaldi 6.


GRAD UMAG

UO za upravljanje imovinom, izgradnju i održavanje            

Iscriviti al nostro
newsletter.
Invia
Invia