Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Icon home
Novosti
Odabrana novost
Grad Umag i Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije potpisali kolektivni ugovor
Obrazovanje
29.12.2023.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook
imageLoader
Icon home
Novosti
Odabrana novost
Grad Umag i Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije potpisali kolektivni ugovor
Obrazovanje
29.12.2023.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook
imageLoader

Svjestan ekonomskih kretanja u Republici Hrvatskoj i posljedica na životni standard građana, gradonačelnik Grada Umaga predložio je Gradskom vijeću da se za iznos prireza, koji je u Umagu iznosio 6%, ne povećava iznos poreza na dohodak, čime se Grad Umag odrekao dijela općih prihoda u korist onih građana koji su do kraja ove godine imali obvezu plaćanja prireza. Na taj je način Grad Umag direktno utjecao na povećanje mjesečnih primanja za sve građane Grada Umaga.


No, s obzirom na činjenicu da dinamika povećanja plaća djelatnika Grada Umaga i ustanova čiji je Grad Umag osnivač nije pratila dinamiku povećanja inflacije i rasta plaća u realnom sektoru, u dogovoru sa Sindikatom Istre, Kvarnera i Dalmacije, većinskim sindikatom u ustanovama čiji je osnivač Grad Umag, odlučio je povećati materijalna prava zaposlenika Grada Umaga i radnika u ustanovama Grada Umaga.

Prilikom donošenja odluke o obimu povećanja materijalnih prava, prvenstveno se vodilo računa o činjenici da će samim „ukidanjem“ prireza proračun Grada Umaga ostvariti manje prihode potrebne za isplatu plaća dok će se s razmjerno tome plaća povećati svim zaposlenima.


Nadalje, temeljem usvojenih izmjena Pravilnika o radu za Grad Umag te potpisanih Aneksa Kolektivnih ugovora za ustanove Grada Umaga, od 1. siječnja 2024. godine djelatnicima će se plaća za 5% viša od trenutne osnovice za obračun plaće. Također, neoporeziva naknada za topli obrok za sve djelatnike iznositi će 100€ mjesečno, odnosno 1100€ godišnje. Ujedno će se u 2024. godini svim djelatnicima isplatiti 'uskrsnica', u visini od 100€, te regres za godišnji odmor u visini od 250€ i božićnica od 350€. Navedeno, u konačnici, iznosi u prosjeku 150€ više na mjesečna, odnosno 1800€ na godišnja primanja, uz redovitu plaću. Povećanje ukupnih primanja u 2024. godini sa svih osnova dosezat će do 15 %.


Također, kod odredbi vezanih za jubilarne nagrade djelatnika, odlučeno je da će se jubilarne nagrade isplaćivati u visini neoporezivog iznosa propisanog Pravilnikom o porezu na dohodak.


Na prijedlog Sindikata, a s obzirom na činjenicu da je u sustavu uprave i ustanova zaposleno oko 400 djelatnika i da se često dešava da kod odsutnosti jednog djelatnika njegove poslove preuzima drugi djelatnik, dogovoreno je da će se u takvim situacijama, temeljem odluke ravnatelja, djelatniku koji radi u preopterećenju isplatiti naknada od 1% njegove osnovne plaće za svaki dan rada u preopterećenju.


Valja napomenuti da je donošenje ovakvih odluka bilo zahtjevno jer se istovremeno smanjuju porezni prihodi grada čime se rasterećuju građani, a realne potrebe svih zaposlenika se isplaćuju upravo iz tih poreznih prihoda. No, pronađeno je rješenje koje zadovoljava sve uključene u realizaciju potpisivanja kolektivnog ugovora, za što je gradonačelnik Bassanese zahvalio Sindikatu Istre, Kvarnera i Dalmacije.


Predsjednica Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije zahvalila je na razumijevanju te napomenula kako vjeruje da će se uspješna suradnju nastaviti i u narednim godinama.

expand
expand
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook
Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji