Icon home
Obavijesti
Odabrana obavijest
Neaktivno
Druga ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Umaga-Umago
Prostorno planiranje
08.12.2020.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook

Na temelju članka 96. i članka 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19: u nastavku: Zakon) i Zaključka Gradonačelnika Grada Umaga-Umago KLASA: 350-02/16-01/14, URBROJ: 2105/05-02-20-693 od 07. prosinca 2020. godine objavljuje se


DRUGA PONOVNA JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Umaga-Umago

(u nastavku: ID Plana)


1. Druga ponovna javna rasprava o Prijedlogu ID Plana provest će se u trajanju od 8 dana u razdoblju od 16. do 23. prosinca 2020. godine, uz primjenu protuepidemijskih mjera propisanih odlukama nadležnog Stožera civilne zaštite i preporukama/nalozima drugih nadležnih tijela.

2. Javni uvid u elaborat Prijedloga ID Plana moći će se izvršiti svakog radnog dana u predvorju Gradske vijećnice Grada Umaga-Umago, G. Garibaldi 6, radnim danom od 7,30 do 15,30 sati te na mrežnim stranicama Grada Umaga-Umago – www.umag.hr.

3. Javno izlaganje će se održati dana 21. prosinca 2020. godine s početkom u 12,00 sati, putem livestream sustava, sukladno preporukama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja KLASA: 350-01/20-01/1 16, URBROJ: 531-06-01-20-3, od 20. ožujka 2020. Livestream sustavu će biti moguće pristupiti koristeći poveznicu (link) koja će biti objavljena na lnternet stranici Grada Umaga-Umago (https://umag.hr/informacije/objave-javnih-rasprava-219). Sustav omogućava interakciju sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljena pitanja.

4. Sukladno članku 104. Zakona o prostornom uređenju, druga ponovna javna rasprava se održava isključivo jer se zbog usklađenja s očitovanjem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja KLASA: 350-02/20-11/2, URBROJ: 531-06-1-2-20-2 od 10.04.2020.g., ishođenog prema članku 108. Zakona o prostornom uređenju na Konačan prijedlog ID Plana, plansko rješenje mijenja u dijelovima koji podliježu potrebi ponavljanja javne rasprave.

5. Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog ID Plana za drugu ponovnu javnu raspravu mogu se podnositi samo u svezi s dijelovima plana koji su u odnosu na prethodni Prijedlog ID Plana izmijenjeni.

6. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti do 23. prosinca 2020. godine na: Grad Umag-Umago, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, Trg Slobode 7, 52470 Umag-Umago ili osobno u pisarnici Grada Umaga-Umago. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o drugoj ponovnoj javnoj raspravi.


Grafički dio plana – kartografski prikazi

Grafički dio plana – građevinska područja

Prikazi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 – granice građevinskih područja – granice obalnog područja

Tekstualni dio:

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV

I PROSTORNO PLANIRANJE

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji