Icon home
Prostorno planiranje
Korisne informacije i linkovi iz područja prostornog planiranja
Korisne informacije i linkovi iz područja prostornog planiranja

1. Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) obuhvaća podatke o prostornim planovima te o namjeni prostora/površina i drugim uvjetima korištenja i zaštite prostora određenih i propisanih prostornim planovima i posebnim propisima. Isti je dostupan na adresi https://ispu.mgipu.hr/.


2. Geoportal Državne geodetske uprave predstavlja središnje mjesto pristupa prostornim podacima Državne geodetske uprave te jedan od temeljnih elemenata Nacionalne infrastrukture prostornih podataka. Isti je dostupan na adresi http://geoportal.dgu.hr/.


3. Geoportal Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije predstavlja web sjedište preglednika Prostornog plana Istarske županije. Isti je dostupan na adresi http://geoportal.istra-istria.hr/.


4. Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra daje informacije iz zemljišnih knjiga i katastra. Isti je dostupan na adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/.


5. Geoportal Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) predstavlja ishodišno mjesto za pristup izvorima prostornih podataka koji su dio NIPP-a. Isti je dostupan na adresi http://geoportal.nipp.hr/.


6. ARKOD je nacionalni sustav identifikacije zemljišnih parcela, odnosno evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta u Republici Hrvatskoj. Isti je dostupan na adresi http://preglednik.arkod.hr/.


7. Preglednik javnih podataka o šumama kojima gospodare Hrvatske šume d.o.o. Isti je dostupan na adresi http://javni-podaci-karta.hrsume.hr/.


8.Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover je baza podataka o pokrovu zemljišta Republike Hrvatske. Ista je dostupna na adresi http://corine.azo.hr/.


Ostali korisni linkovi:

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Državna geodetska uprava

Hrvatski zavod za prostorni razvoj

Zavod za prostorno uređenje Istarske županije

Zaštita okoliša

1. Informacijski sustav zaštite prirode (ISZP) čini skup baza podataka, aplikativnih rješenja i web servisa namijenjenih za pohranu, održavanje i dijeljenje podataka vezanih za različite komponente biološke i krajobrazne raznolikosti te zaštitu prirode u RH. isti je dostupan na adresi http://www.bioportal.hr/gis/

2. Portal „Kakvoća mora za kupanje“ daje preglede ocjena kakvoće mora za kupanje na plažama u Republici Hrvatskoj. Isti je dostupan na adresi http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca

Ostali korisni linkovi:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Agencija za zaštitu okoliša

Državni zavod za zaštitu prirode

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

Natura Histrica

Zaštita kulturnih dobara

1. Web tražilica kulturnih dobara RH daje mogućnost pretraživanja baze podataka kulturnih dobara Republike Hrvatske. Ista je dostupna na adresi http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6212


2. Popisi projektanata i izvođača radova na kulturnom dobru te restauratora i konzervatora po djelatnostima s dopuštenjem za rad Ministarstva kulture dostupni su na adresi http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=34


Ostali korisni linkovi:

Ministarstvo kulture

Konzervatorski odjel u Puli i Poreču

Muzej Grada Umaga 

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji