Icon home
Prostorno planiranje
Zaštita kulturnih dobara
Zaštita kulturnih dobara

Kulturna baština, materijalna i nematerijalna, zajedničko je bogatstvo čovječanstva u svojoj raznolikosti i posebnosti, a njezina zaštita jedan je od važnih čimbenika za prepoznavanje, definiranje i afirmaciju kulturnog identiteta.


Kulturnu baštinu čine pokretna i nepokretna kulturna dobra od umjetničkoga, povijesnoga, paleontološkoga, arheološkoga, antropološkog i znanstvenog značenja. 


Nepokretnu kulturnu baštinu s utvrđenim svojstvom kulturnog dobra čine pojedinačne građevine i /ili kompleksi građevina, kulturno-povijesne cjeline te krajolici.


Mjere zaštite pojedinačno zaštićene građevine bitno se razlikuju od zaštite kulturno-povijesne cjeline odnosno krajolika i definiraju rješenjem o zaštiti kulturnog dobra.

Nadležni konzervatorski odjel za područje Grada Umaga je Konzervatorski odjel u Puli.

Kulturno-povijesne cjeline, krajobrazne i prirodne vrijednosti štite se:

  • odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine br. 69/99, ... 98/15) i drugih propisa,
  • na temelju važećih odluka te odredbi važećih prostornih planova.


Gore navedena zaštićena područja definirana su poglavljem 6. provedbenih odredbi Prostornog plana uređenja Grada Umaga.


Konzervatorska dokumentacija:

Kulturna dobra na području Grada Umaga-Umago

Prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, br. 69/99,….90/18), kulturna dobra za koja se utvrdi da su od najvećega značenja za Republiku Hrvatsku upisuju se u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske na Listi kulturnih dobara nacionalnog značenja.

Lista kulturnih dobara nacionalnog značenja može se pretražiti na službenim stranicama Ministarstva kulture.

Kulturno dobro za koje, prema odredbama Zakona, nije utvrđeno da je pod zaštitom kao kulturno dobro nacionalnog značenja, predstavničko tijelo županije, općine ili grada može proglasiti kao kulturno dobro od lokalnog značenja.

Dio gradskog groblja Sv. Petra Damianija u Umagu je, Odlukom Gradskog vijeća Grada Umaga-Umago od 31. siječnja 2018. godine, proglašen zaštićenim kulturnim dobrom od lokalnog značenja („Službene novine Grada Umaga-Umago“, br. 03/18).

Inventarizacija grobnih mjesta s valorizacijom i režimima zaštite sadržana je u elaboratu „Gradsko groblje Sv. Petra Damianija u Umagu, Studija povijesnog i prostornog razvitka - smjernice za očuvanje memorijalne cijeline“ izrađenom 2016. godine od strane Muzeja Grada Umaga-Umago.

Kontakt
Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji