Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Icon home
Prostorno planiranje
Zaštita okoliša
Zaštita okoliša

Zaštita okoliša je skup odgovarajućih aktivnosti i mjera kojima je cilj sprječavanje opasnosti za okoliš, sprječavanje nastanka šteta i/ili onečišćivanja okoliša, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete.

Zaštitom okoliša osigurava se cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti te georaznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog života i temelj koncepta održivog razvitka.

Sastavnice okoliša moraju biti zaštićene od onečišćenja pojedinačno i u okviru ostalih sastavnica okoliša, uzimajući u obzir njihove međusobne odnose i međuutjecaje. Sastavnice okoliša su: zrak, vode, more, tlo, krajobraz, biljni i životinjski svijet te zemljina kamena kora.

Procjene utjecaja zahvata na okoliš

Procjena utjecaja na okoliš je postupak ocjenjivanja prihvatljivosti namjeravanog zahvata s obzirom na okoliš i određivanje potrebnih mjera zaštite okoliša, kako bi se utjecaji sveli na najmanju moguću mjeru i postigla najveća moguća očuvanost kakvoće okoliša. Postupak procjene provodi se već u ranoj fazi planiranja zahvata i to prije izdavanja lokacijske dozvole ili drugog odobrenja za zahvat za koji izdavanje lokacijske dozvole nije obvezno.

Zakonom o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 80/13, 153/13, 78/15) i Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine br. 61/14; u daljnjem tekstu: Uredba) propisana je provedba postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš. *po mogućnosti dodati linkove na NN

U Popisu zahvata u Prilogu I. koji je sastavni dio Uredbe navedeni su zahvati za koje se obvezno provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. U Popisu zahvata u Prilogu II. koji je sastavni dio Uredbe navedeni su zahvati za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i za koje je nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a u Popisu zahvata u Prilogu III. koji je također sastani dio Uredbe, navedeni su zahvati za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i za koje je nadležan Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije. Kriteriji na temelju kojih se odlučuje o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš navedeni su u Prilogu V. koji je sastavni dio Uredbe.

Kada nadležno tijelo zaprimi zahtjev za procjenu utjecaja zahvata na okoliš o istome informira javnost. Informacija sadrži osnovne podatke o zahvatu, lokaciji, nositelju zahvata, nadležnom tijelu, ostalim sudionicima u postupku, načinu provedbe postupka procjene, načinu sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti te o načinu obavješćivanja o ishodu postupka.

Grad Umag sudjeluje u postupcima koji se provode za zahvate na njegovom području kao potpora nadležnom tijelu za provedbu postupka u informiranju javnosti, organiziraju javnih rasprava i slično.

Informacije o zahtjevu nositelja zahvata za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš

Okolišna dozvola

Okolišna dozvola izdaje se za postrojenja u kojima se obavljaju i na postrojenja u kojima će se nakon izgradnje, odnosno rekonstrukcije i puštanja u redoviti rad postrojenja obavljati djelatnosti kojima se mogu prouzročiti emisije kojima se onečišćuje tlo, zrak, vode i more.

Postupak utvrđivanja okolišne dozvole za nova postrojenja i za rekonstrukcije postojećih provodi se najkasnije prije početka rada novog postrojenja ili puštanja u pogon rekonstrukcije postrojenja.

Otpad

Gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj propisuje Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13). Tim se Zakonom utvrđuju mjere za sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš na način smanjenja količina otpada u nastanku i/ili proizvodnji te se uređuje gospodarenje otpadom bez uporabe rizičnih postupaka po ljudsko zdravlje i okoliš, uz korištenje vrijednih svojstava otpada.

Zrak

Kvaliteta zraka na području Grada Umaga prati se kontinuirano od 1992. godine.

Svakodnevno se prati koncentracija sumpordioksida i dima na mjernoj postaji. Ujedno se prati količina ukupne taložne tvari i metali (Pb, Cd i Ni) u ukupnoj taložnoj tvari na mjernoj postaji jedan puta mjesečno.

Rezultati mjerenja se obrađuju sukladno zakonskim propisima te se izrađuje godišnji Izvještaj o praćenju kvalitete zraka. Gradonačelnik razmatra godišnja izvješća te donosi Zaključak.

More

Kakvoća mora na području Grada Umaga prati se kontinuirano od 1988. godine. Od 2009. godine kakvoća mora prati se sukladno odredbama Uredbe o kakvoći mora za kupanje (Narodne novine br. 73/08).

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije sa sjedištem u Puli, putem Službe zdravstvene ekologije, Odjela za zaštitu i unapređenje okoliša vrši uzorkovanja na definiranim mjernim točkama, te provodi laboratorijske analize sukladno Odluci koju na godišnjoj razini donosi Županijska Skupština Istarske županije. Rezultati pojedinačnih, godišnjih i konačnih ispitivanja nalaze se na IŽ - kakvoća mora.

Županijska skupština jednom godišnje razmatra navedenu problematiku i Zaključkom usvaja Izvještaj o kakvoći mora za kupanje na plažama.

Kontakt

UO za komunalni sustav i prostorno planiranje


Telefon za prijavu divljih odlagališta i deponija: +385 (0)52 702 995

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji