Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Icon home
Gradska uprava
Upravni odjeli i kontakti
UO za komunalni sustav i prostorno planiranje
UO za komunalni sustav i prostorno planiranje

Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje obavlja upravne, stručne, administrativne i druge poslove koji se odnose na razvoj komunalnog sustava i komunalno uređenje Grada, prostorno i urbanističko planiranje, uređenje prometa na području Grada, nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, organizaciju prijevoza u lokalnome cestovnom prometu i autotaksi prijevoz, korištenje i privremeno korištenje javnih površina i drugih nekretnina te reklamnih oglasnih predmeta u vlasništvu Grada, provođenje komunalnog reda, poslove komunalnog i prometnog redarstva, praćenje stanja u prostoru i vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja te izradu pripadajućih akata, pripremu te praćenje izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja, donošenje, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, zaštitu zraka i voda, zaštitu kulturnih dobara, zaštitu bilja, zdravstvenu zaštitu i dobrobit životinja, geodetske poslove (osnivanje i vođenje katastra vodova, osnivanje i vođenje izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva i određivanje kućnih brojeva), koordinaciju komunalnih javnih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada iz djelokruga rada Odjela, koordinaciju ostalih subjekata koji obavljaju komunalnu djelatnost, davanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru i koncesija na pomorskom dobru koje su u nadležnosti Grada, davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova, utvrđivanje obveznika i razrez komunalne naknade, komunalnog doprinosa, spomeničke rente i naknade za uređenje voda, utvrđivanje naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, vođenje upravnih i neupravnih postupaka iz područja prostornog planiranja i gradnje (donošenje rješenja o općim stvarima, izdavanje uvjerenja i potvrda na temelju evidencije koju vodi Odjel, izdavanje uvjerenja o vremenu gradnje građevina i slično), izdavanje lokacijskih informacija, izdavanje lokacijskih dozvola, izdavanje dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, donošenje rješenja o utvrđivanju građevinske čestice, potvrđivanje parcelacijskih elaborata, izdavanje obavijesti o utvrđenim posebnim uvjetima i uvjetima priključenja, izdavanje građevinskih dozvola, dostava obavijesti nadležnima o prijavi početka radova, obavljanje tehničkog pregleda građevine i izdavanje uporabnih dozvola, privremenih uporabnih dozvola i uporabnih dozvola za dio građevine, izdavanje uporabnih dozvola za određene građevine, izdavanje rješenja o izvedenom stanju, potvrđivanje samostalnih uporabnih cjelina u zgradama (etažiranje), vođenje evidencije o izdanim aktima, vođenje podataka o zgradama za potrebe statističkih izvješća prema posebnom propisu, postupke ovrhe iz nadležnosti Odjela, zastupanje pred sudovima i drugim državnim tijelima u predmetima iz nadležnosti upravnog odjela, kao i druge srodne poslove koji su Odjelu stavljeni u nadležnost zakonom, podzakonskim aktima te odlukama Gradonačelnika ili Gradskog vijeća.

Kontakti

Pročelnik

Diego Banković

tel: +385 (0)52 702 951

e-mail: diego.bankovic@umag.hr


Zamjenica pročelnika

Suzana Nekić Šuflaj

tel: +385 (0)52 702 918

e-mail: suzana.nekic.suflaj@umag.hr


Pomoćnica pročelnika

Iva Stankić Božič

tel: +385 (0)52 702 946

e-mail: iva.stankic.bozic@umag.hr


Viša savjetnica za izdavanje akata za gradnju

Petra Piškur

tel: +385 (0)52 702 998

e-mail: petra.piskur@umag.hr


Viši savjetnik za izdavanje akata za gradnju

Davor Brežnik

tel: +385 (0)52 635 794

e-mail: davor.breznik@umag.hr


Viša savjetnica za izdavanje akata za gradnju

Iva Močibob

tel: +385 (0)52 702 990

e-mail: iva.mocibob@umag.hr


Savjetnik za izdavanje akata za gradnju

Berislav Matić

tel: +385 (0)52 702 974

e-mail: berislav.matic@umag.hr


Savjetnik za izdavanje akata za gradnju

Dražen Červar

tel: +385 (0)52 702 935

e-mail: drazen.cervar@umag.hr


Viša savjetnica u postupcima legalizacije

Renata Beletić

tel: +385 (0)52 702 992

e-mail: renata.beletic@umag.hr


Stručni suradnik za izdavanje akata za gradnju i komunalnu infrastrukturu

Dinko Vidošević

tel: +385 (0)52 702 937

e-mail: dinko.vidosevic@umag.hr


Referentica za izdavanje akata za gradnju

Anka Kučina

tel: +385 (0)52 702 999

e-mail: anka.kucina@umag.hrODSJEK za komunalne poslove


Voditeljica

Ljiljana Zelić

tel: +385 (0)52 702 949

e-mail: ljiljana.zelic@umag.hr


Savjetnica za komunalne poslove

Tanja Garić

tel: +385 (0)52 702 971

e-mail: tanja.garic@umag.hr


Viši stručni suradnik za komunalne poslove

Rudolf Bernardi

tel: +385 (0)52 702 916

e-mail: rudolf.bernardi@umag.hr


Viša stručna suradnica za komunalne poslove

Milena Pintarić

tel: +385 (0)52 702 926

e-mail: milena.pintaric@umag.hr


Stručna suradnica za komunalni doprinos

Ankica Njegovan Korenika

tel: +385 (0)52 702 978

e-mail: ankica.njegovan.korenika@umag.hr


Stručni suradnik za komunalni doprinos

Robert Lisjak

tel: +385 (0)52 702 919

e-mail: robert.lisjak@umag.hr


Stručna suradnica za naplatu potraživanja

Suzana Banek

tel: +385 (0)52 702 914

e-mail: suzana.banek@umag.hr


Referentica za komunalne poslove

Tina Zarić

tel: +385 (0)52 702 915

e-mail: tina.zaric@umag.hrODSJEK za komunalno i prometno redarstvo


Voditelj 

Ivica Matijević

tel: +385 (0)52 702 925

e-mail: ivica.matijevic@umag.hr


Stručni suradnik za komunalno i prometno redarstvo

Marko Bazjak

tel: +385 (0)52 702 934

e-mail: marko.bazjak@umag.hr


Odjeljak komunalnog i prometnog redarstva


Voditelj

Denis Bek

tel: +385 (0)52 702 909

e-mail: denis.bek@umag.hr


Referent – komunalno-prometni redar

Mirsad Beganović

tel: +385 (0)52 702 973

e-mail:  mirsad.beganovic@umag.hr


Referent – komunalni redar

Kristijan Bratanović

tel: +385 (0)52 702 973

e-mail: kristijan.bratanovic@umag.hr


Referent – komunalno-prometni redar

Edo Slivnjek

tel: +385 (0)52 702 909

e-mail: edo.slivnjek@umag.hr


Referentica-komunalno-prometna redarica

Ružica Šantalab

tel: +385 (0)52 702 973

e-mail: ruzica.santalab@umag.hr


Referent – komunalno-prometni redar

Gverino Tonšić

tel: +385 (0)52 702 973

e-mail: gverino.tonsic@umag.hr


Referent – komunalno-prometni redar

Roberto Rušnjak

tel: +385 (0)52 702 973

e-mail: roberto.rusnjak@umag.hr

ODSJEK za prostorno planiranje


Voditeljica 

Martina Bencich

tel: +385 (0)52 702 939

e-mail: martina.bencich@umag.hr


Referentica za prostorno planiranje

Ljiljana Uzelac

tel: +385 (0)52 702 930

e-mail: ljiljana.uzelac@umag.hr

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji