Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Icon home
Gradska uprava
Zaštita osobnih podataka
Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka u RH je ustavna kategorija te je osigurana svakoj fizičkoj osobi u RH bez obzira na državljanstvo i prebivalište, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovni, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili osobinama.


Člankom 37. Ustava Republike Hrvatske propisano je sljedeće:


„Svakom se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka. Bez privole ispitanika, osobni se podaci mogu prikupljati, obrađivati i koristiti samo uz uvjete određene zakonom.


Zakonom se uređuje zaštita osobnih podataka te nadzor nad djelovanjem informatičkih sustava u državi.


Zabranjena je uporaba osobnih podataka suprotna utvrđenoj svrsi njihovoga prikupljanja“.

Svrha zaštite osobnih podataka

Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Pravna regulativa

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)


Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/2018)


Više informacija o zaštiti osobnih podataka dostupno je na internetskim stranicama Agencije za zaštitu osobnih podataka www.azop.hr

Kontakt
Viši savjetnik za opću upravu

Milan Jurković

Trg slobode 7

52470 Umag

tel: +385 (0)52 702 932

e-mail: milan.jurkovic@umag.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja zadaće sukladno čl.39. Opće uredbe o zaštiti podataka

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji