Icon home
Gradska uprava
Javna savjetovanja
Javna savjetovanja
Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada Umaga. Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići. O svakom provedenom savjetovanju objavljuje se i izvješće iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji nisu.


Zakon o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" br. 25/13) uredio je pravo javnosti na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Radi pravodobnog, potpunog i točnog informiranja javnosti o svom radu, jedinice lokalne samouprave na svojim internetskim stranicama objavljuju popis svih onih akata koje u tijeku godine dana namjeravaju donositi ili mijenjati.

Dokumenti po godinama
2020.
arrow
2019.
arrow
2018.
arrow
2017.
arrow
2016.
arrow
Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji
Copyright Grad Umag 2020. Sva prava pridržana.