Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Icon home
Gradska uprava
Pristup informacijama
Pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti.


Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.


Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.


Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu 

informacija.

Službenik za informiranje Grada Umaga

Grad Umag javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.


Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Grada Umaga na sljedeće moguće načine:


  • Putem telefona na broj: +385 (0)52 702 928
  • Elektroničkom poštom službeniku za informiranje: pristupinfo@umag.hr na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  • Poštom na adresu: Grad Umag, G. Garibaldi 6, 52470 Umag, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  • Osobno u pisarnicu Grada Umaga na adresu: Grad Umag, Trg slobode 7, 52470 Umag:- ponedjeljak - petak od 7:30 do 11:00 sati i od 11:30 do 15:00 sati

Kontakt

Sandra Vuica

G. Garibaldi 6, 52470 Umag

tel: +385 (0)52 702 928

e-mail: pristupinfo@umag.hr

Grad Umag ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15). Navedeni Kriteriji ostaju na snazi do stupanja na snagu kriterija za određivanje visine naknade i načina naplate naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), koje će propisati Povjerenik za informiranje. 

Dodatni materijali
Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji