Icon home
Gradska uprava
Ustroj i Statut
Ustroj i Statut

Statutom Grada Umaga se podrobnije uređuju obilježja, javna priznanja, suradnja s drugim jedinicama lokalne samouprave, temeljne slobode i prava čovjeka i građanina, prava pripadnika nacionalnih manjina, samoupravni djelokrug, ovlasti i način rada tijela Grada Umaga, ustrojstvo i rad upravnih tijela, mjesna samouprava, rad javnih službi, imovina i financiranje Grada Umaga, akti Grada Umaga, javnost rada i druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Umaga. Statut je strukturiran na sljedeći način:

 • OPĆE ODREDBE
 • OBILJEŽJA GRADA UMAGA
 • JAVNA PRIZNANJA
 • SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
 • TEMELJNE SLOBODE I PRAVA ČOVJEKA I GRAĐANINA
 • KULTURNA AUTONOMIJA I DRUGA PRAVA ETNIČKIH I NACIONALNIH ZAJEDNICA ILI MANJINA
 • ZAŠTITA AUTOHTONE ETNIČKE I KULTURNE OSOBITOSTI TALIJANSKE NACIONALNE ZAJEDNICE I NJEZINIH PRIPADNIKA
 • SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
 • NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU TIJELA GRADA UMAGA
 • UPRAVNA TIJELA
 • MJESNA SAMOUPRAVA
 • JAVNE SLUŽBE
 • IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA UMAGA
 • AKTI GRADA UMAGA
 • JAVNOST RADA
 • IZMJENE I DOPUNE STATUTA
 • PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji