Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Icon home
Gradska uprava
Gradonačelnik
Gradonačelnik-nositelj izvršne vlasti
Gradonačelnik-nositelj izvršne vlasti

Gradonačelnik zastupa Grad Umag i izvršno je tijelo Grada Umaga.


Gradonačelnik ima dva zamjenika.


Gradonačelnik i njegovi zamjenici biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.


Jedan zamjenik Gradonačelnika bira se iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine na način određen zakonom kojim se uređuje izbor izvršnog tijela. Izabrani zamjenik predstavnik je talijanske manjine u izvršnom tijelu.


Iznimno od stavka 1. ovoga članka izvršno tijelo je i zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika u slučajevima propisanim Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.


Zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika je zamjenik Gradonačelnika koji je izabran na neposrednim izborima zajedno s Gradonačelnikom, a dužnost Gradonačelnika obnaša ako je mandat Gradonačelnika prestao nakon isteka dvije godine mandata.


Zamjenik iz prethodnog stavka ovoga članka koji obnaša dužnost Gradonačelnika ima sva prava i dužnosti gradonačelnika.


Mandat Gradonačelnika i zamjenika traje četiri godine.

Gradonačelnik obavlja izvršne poslove utvrđene Statutom Grada Umaga, u 

skladu sa zakonom.


U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka Gradonačelnik:

 • priprema prijedloge općih akata,
 • izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela,
 • usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada Umaga u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga, odnosno poslova državne uprave ako su preneseni Gradu Umagu te nadzire njihov rad,
 • upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada Umaga kao i prihodima i rashodima Grada Umaga, u skladu sa zakonom i Statutom,
 • odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Grada Umaga i raspolaganju ostalom imovinom u skladu sa zakonom, Statutom i posebnim propisima,
 • imenuje i razrješuje predstavnike Grada Umaga u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
 • utvrđuje prijedlog proračuna Grada Umaga i izvršenje proračuna,
 • upravlja prihodima i rashodima Grada Umaga i raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada Umaga,
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Umaga i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad Umag,
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu i pravilnik o radu za upravna tijela i Vlastiti pogon Grada Umaga i druge akte u svezi ostvarivanja prava i obveza službenika i namještenika, u skladu s posebnim propisima,
 • imenuje i razrješuje pročelnike upravnih tijela i upravitelja vlastitog pogona Grada Umaga,
 • imenuje i razrješuje unutarnjeg revizora,
 • utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela i Vlastiti pogon Grada Umaga,
 • daje prethodnu suglasnost na opće akte ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Umaga ili kojima je Grad Umag osnivač, izuzev općih akata iz članka 56. stavak 1. točke 13. i 15. ovoga Statuta, osim ako posebnim zakonom ili statutom ustanove, odnosno osnivačkim aktom trgovačkog društva nije drugačije određeno,
 • daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga i usluga pravnih osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Umaga ili kojima je Grad Umag osnivač,
 • može, uz primjereno osiguranje, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga ako se time bitno poboljšavaju dužnikove mogućnosti otplate duga od kojega inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupan dug,
 • predlaže izradu prostornog plana, kao i njegove izmjene i dopune, na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba te razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju javnog natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova; objavljuje obavijest o namjeri davanja koncesije i sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 • do kraja ožujka tekuće godine podnosi gradskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,
 • utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno poticane stanogradnje,
 • provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Umaga, u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća o poslovnim prostorima,
 • organizira zaštitu od požara na području Grada Umaga i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.


U slučaju iz stavka 1. točke 5., 9. i 16. ovoga članka Gradonačelnik može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, Gradonačelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu Grada Umaga i provedeno u skladu sa zakonom.


O stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom većom od vrijednosti utvrđenih stavkom 2. ovoga članka odlučuje Gradsko vijeće.


Odluku o imenovanju i razrješenju osoba iz stavka 1. točke 6. ovoga članka Gradonačelnik je dužan dostaviti Gradskom vijeću u roku od 8 dana od donošenja i objaviti u Službenim novinama Grada Umaga.


Gradonačelnik je dužan izvijestiti Gradsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 1. točka 9. ovoga članka tromjesečno, do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji