Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Icon home
Gradska uprava
Upravni odjeli i kontakti
UO za opću upravu i društvene djelatnosti
UO za opću upravu i društvene djelatnosti

Upravni odjel za opću upravu i društvene djelatnosti obavlja pravne, savjetodavne, protokolarne, informatičke, opće i stručno-administrativne poslove koji se odnose na politički sustav Grada, unutarnje ustrojstvo gradske uprave, mjesnu samoupravu, zastupanje pred sudovima i drugim državnim tijelima u predmetima iz nadležnosti upravnog odjela, razvijanje socijalnog partnerstva Grada i sindikata, osiguravanje javnih potreba u području odgoja i obrazovanja, osiguravanje javnih potreba u području kulture, osiguravanje javnih potreba u području sporta i tehničke kulture, osiguravanje javnih potreba u području socijalne skrbi i zdravstva, koordinaciju rada javnih ustanova i drugih pravnih osoba kojima je grad osnivač, a koje djeluju u području predškolstva, školstva, kulture, sporta, socijalne skrbi i protupožarne zaštite, ljudska prava, ravnopravnost spolova, prava nacionalnih manjina i razvoj civilnog društva, vatrogastvo i civilnu zaštitu, uredsko poslovanje, radnopravne odnose službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada, službenika unutarnje revizije Grada, radnopravne odnose Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika, ekonomat gradske uprave, čišćenje poslovnih prostora koje koristi gradska uprava, održavanje službenih vozila Grada, godišnji popis imovine Grada koja se koristi za redovno poslovanje gradske uprave, prijavu štete osiguravatelju na imovini koja se koristi za redovno poslovanje gradske uprave, informatičku i komunikacijsku potporu poslovnim procesima Grada, zaštitu podataka, izradu i održavanje internetskih stranica, društvenih mreža i aplikacija Grada, prevođenje materijala za potrebe Gradskog vijeća i upravnih tijela Grada, zaštitu na radu, kao i druge srodne poslove koji su Odjelu stavljeni u nadležnost zakonom, podzakonskim aktima te odlukama Gradonačelnika ili Gradskog vijeća.

Kontakt

Pročelnik

Slaviša Šmalc

tel: +385 (0)52 635 605

e-mail: slavisa.smalc@umag.hr


Viši savjetnik za opću upravu

Milan Jurković

tel: +385 (0)52 702 932

e-mail: milan.jurkovic@umag.hr


Viši savjetnik za društvene djelatnosti I.

Dimitrij Sušanj

tel: +385 (0)52 702 961

e-mail: dimitrij.susanj@umag.hr


Viši savjetnik za društvene djelatnosti II.

Niko Čančarević

tel: +385 (0)52 702 972

e-mail: niko.cancarevic@umag.hr


Savjetnica za razvoj civilnog društva i mjesnu samoupravu

Luana Visintin Čumpek

tel: +385 (0)52 637 811

e-mail: luana.visintin@umag.hr


Viša stručna suradnica za socijalnu skrb i zdravstvo

Dajana Bose Kovačević

tel: +385 (0)52 702 917

e-mail: dajana.bose.kovacevic@umag.hr


Viši stručni suradnik – prevoditelj i lektor

Enver Jurdana

tel: +385 (0)52 702 952

e-mail: enver.jurdana@umag.hr


Ekonom

Floriano Brenčić

tel: +385 (0)52 702 944

e-mail: floriano.brencic@umag.hr


Referent za informatiku

Ivan Vrkljan

tel: +385 (0)52 702 911

e-mail: ivan.vrkljan@umag.hr


Namještenik za pomoćno-tehničke poslove

Mauro Vilanovich

tel: +385 (0)52 702 908

Odjeljak Pisarnice

Voditeljica Odjeljka pisarnice

Božana Ćurić

tel: +385 (0)52 702 962

e-mail: bozana.curic@umag.hr


Referent u pisarnici

Alen Puhalj

tel: +385 (0)52 702 997

e-mail: alen.puhalj@umag.hr


Referentica u pisarnici

Tamara Selimović

tel: +385 (0)52 702 956

e-mail: tamara.selimovic@umag.hr

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji